Zoeken
0product(en)

U hebt niets in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

 Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van cliphair.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van cliphair.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door cliphair.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van cliphair.nl zijn vrijblijvend en cliphair.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door cliphair.nl. cliphair.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden. 

2.3 U kunt pas bestellingen plaatsen nadat u een account op onze website heeft aangemaakt. Alleen bestellingen gemaakt via de website kunnen worden aangenomen. 

2.4 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via email binnen 24 uur.  

2.5 Een aantal van de producten wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro(s), inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzend- en handlingskosten worden verrekend zoals in het bestelproces wordt aangegeven. 

3.2 cliphair.nl behoud zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonde dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen. 

3.3 Alle betalingen dienen te geschieden door overschrijving, i -deal, paypal of via automatische incasso. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is cliphair.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. cliphair.nl kan de vordering uit handen geven aan een incassoburo. 

Artikel 4. Levering 

4.1 De levertijd van artikelen wordt weergegeven bij de producten op de productpagina. De levertijd is mede afhankelijk van de door u gekozen betalingsmogelijkheid en de bezorgmethode. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. 

4.2 De door cliphair.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De levertijd binnen Nederland bedraagt maximaal 2 dagen na ontvangst betaling. De levertijd binnen Europa bedraagt maximaal 6 werkdagen na ontvangst betaling. Tenzij anders aangegeven. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.3 cliphair.nl is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), u bent verplicht het gehele bedrag te betalen overeenkomstig de overeenkomst die cliphair.nl en u zijn aangegaan. In het geval van een deellevering wordt u via e-mail continu op de hoogte gehouden van de status van uw bestelling. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan cliphair.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door cliphair.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

7.Artikelaansprakelijkheid en klachten  

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u cliphair.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, via email en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal cliphair.nl de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen. cliphair.nl zal nimmer overgaan tot restitutie van het door u betaalde bedrag. Retournering geschiedt op kosten van de klant. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan cliphair.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en cliphair.nl, dan wel tussen cliphair.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en cliphair.nl, is cliphair.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van cliphair.nl. 

Artikel 9. Retouneren van goederen 

9.1 Artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst retourneren conform de Wet Verkoop op Afstand. U moet het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan cliphair.nl retourneren. De kosten voor retourzendingen zal voor uw rekening komen.

9.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling melden per e-mail aan verkoop@cliphair.nl 

9.3 In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de verwachting dan heeft u het recht het artikel te ruilen voor een ander artikel. 

9.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan de volgende stappen: 

  • Stuur, uiterlijk 2 dagen na ontvangst van uw bestelling, een e-mail naar verkoop@cliphair.nl
    zodat wij uw zending verwachten en u een nieuw ordernummer kunnen sturen.
  • LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer dat u via e-mail heeft ontvangen 
  • Geef in de mail aan of u het product wilt ruilen of dat u het orderbedrag (minus de verzendkosten) teruggestort wilt krijgen op uw rekening. 
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. 
  • Adresseer het pakket. 
  • Frankeer de retourzending voldoende. Ongefrankeerde (retour)zendingen worden door cliphair.nl niet geaccepteerd. 
  • Wanneer u afwijkt van bovenvermelde retourprocedure dan zal cliphair.nl in geen enkele geval een terugstorting doen in valuta. U kunt in dit geval indien kiezen voor een tegoedbon 

9.5 Houdt u er rekening mee dat in het geval u een product wilt ruilen in veel gevallen u eerst de verzendkosten dient te voldoen alvorens wij het vervangende product naar u toe kunnen sturen. Er is in dit geval geen afleverdatum aan te geven. 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft cliphair.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat cliphair.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken. 

Artikel 11. Vrijwaring 

11.1. De koper vrijwaart cliphair.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan cliphair.nl toerekenbaar is. 

11.2.Indien cliphair.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden cliphair.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is cliphair.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van cliphair.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper. 

Artikel 12. Afbeeldingen 

12.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

12.2 Alle door of in opdracht van cliphair.nl gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van cliphair.nl en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 

12.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan cliphair.nl te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van cliphair.nl van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is. 

Artikel 13. Diversen 

13.1 Wanneer door cliphair.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat cliphair.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast. 

13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met cliphair.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door cliphair.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

13.3 cliphair.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.